top of page

Algemene voorwaarden BIBAM

 

Bij deelname aan de training gaat u akkoord met deze afspraken en voorwaarden.

 

Definities: Balance in Body and Mind: de partij waarmee u een overeenkomst sluit betreffende de trainingen

 

Artikel 1: Eigen Risico en aansprakelijkheid bij deelname
 

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Door deel te nemen aan de trainingen gaat u ermee akkoord dat Balance in Body and Mind niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname. Elke deelnemer wordt sterk geadviseerd lichamelijke klachten te melden aan de docent. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer aangeraden om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2. Balance in Body and Mind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3. Balance in Body and Mind is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Balance and Body and Mind, dient te worden vergoed.

1.5. Het dragen van sieraden is geheel op eigen risico.

1.6. Deelname aan één van de lessen of trainingen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

 

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of neemt losse les af voor deelname aan de trainingen.

2.2 Bij een maandabonnement schrijft de deelnemer zich in eerste instantie in voor een startperiode van minimaal 3 maanden. Daarna per maand opzegbaar.

2.3 Genoemde vormen van deelname in artikel 2.1 zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.5 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les), kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 3 maanden daarna.


Artikel 3: Annulering van de lessen en trainingen


3.1 Balance in Body and Mind behoudt het recht een les of training te annuleren. In overleg zal worden gekeken naar een alternatief.

3.2 Balance in Body and Mind behoudt het recht om de les of training te annuleren als de weersomstandigheden risico`s kunnen opleveren. In overleg zal worden gekeken naar een alternatief.

3.3 Bij weercode geel gaat de les of training wel door. Trainen met weercode geel is volledig op eigen risico. Tijdens de training wordt gekeken of het verantwoord genoeg is om door te trainen. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de les of training geannuleerd. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij onweer of weercode oranje en rood zal direct de les of training geannuleerd worden.

3.4 De cliënt kan de training kosteloos annuleren door een mail te sturen of via telefonisch contact. De training kan dan worden ingehaald.

3.5 Bij het niet tijdig annuleren van de cliënt worden de volledige kosten van de training in rekening gebracht.
 

Artikel 4: Betaling en opzegging

 

4.1 Het tarief voor het maandabonnement maak je voor de eerste les van de maand over op rek. nr. NL83INGB 000 84 74 774 onder vermelding van D. Diallo

4.2 Het tarief voor het maandabonnement maak je uiterlijk een week voor de eerste les over op rek. nr. NL83 INGB 000 84 74 774 onder vermelding van D.Diallo

4.3 De betaling van alle andere verschuldigde lesgelden, zoals losse lessen, geschiedt contant. 

4.4 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging graag persoonlijk aan eigenaresse Dalanda melden.

4.5 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
 

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
 

5.1 Op feestdagen is Balance in Body and Mind gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd op de website.

5.2 Sluiting wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd op de website. Tijdens deze periode zullen abonnementen worden opgeschort.

5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Balance in Body and Mind éénmaal per jaar voor die periode worden opgeschort.

5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval van docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 3 maanden na datum inhalen.

 

Artikel 6: Zwangerschap of ziekte

6.1 Bij langdurige ziekte kan in overleg met Balance and Body and Mind het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

6.2 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen, geldt de reguliere opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 7: Wijzigingen lesrooster en tarieven
 

7.1 Balance in Body and Mind behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website.

7.2 Balance in Body and Mind behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
 

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1 Balance in Body and Mind verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. Balance in Body and Mind gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens.

8.2 Balance in Body and Mind gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van Balance in Body and Mind en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien je het niet op prijs stelt om communicatie te ontvangen van Balance in Body and Mind, kun je dit schriftelijk doorgeven via: mail@dalandadiallo.nl. Je gaat er dan mee akkoord dat je in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Balance in Body and Mind gebruik kan maken. Balance in Body and Mind geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

bottom of page